Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin - ISM

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin (ISM), học kỳ I, năm học 2017-2018 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23QISM HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMT0020 Môi trường và con người
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTH0012 Tin học đại cương
DTN0010 Đại số tuyến tính
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMT0020 Môi trường và con người
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTH0012 Tin học đại cương
DTN0010 Đại số tuyến tính
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
K22QISM HKI (2017 - 2018) DCT0030 Tư tưởng Hồ Chí Minh
DKT0021 Marketing căn bản
DKT0081 Tài chính-Tiền tệ
DQT0060 Giá trị doanh nghiệp (Business value)
DQT0070 Hệ thống thông tin
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
K21QISM HKI (2017 - 2018) CMU27 Teamwork&Dynamic communication
CMU28 Requirement Engineering
CMU29 Information system application-Database
KT003 Quản Trị Tiếp Thị
KT29B Quản Trị Nhân Lực
QT026 Nghiên cứu thị trường
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
K20QISM HKI (2017 - 2018) CO24A Quản Trị Chiến Lược
KT026 Thuế
QT032 Quản trị khách hàng
QT033 Software process&Quality management
QT034 IS Theory and Practices
QT036 Xã hội toàn cầu hóa

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành quản trị hệ thống thông tin (ISM), năm học 2016-2017  

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22QISM HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DKT0010 Kinh tế vi mô
DPL0010 Pháp luật đại cương
DQT0010 Quản trị học
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTN0011 Toán cao cấp 1(Đại số)
DXH0021 Phương pháp học đại học
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DKT0030 Kinh tế vĩ mô
DKT0040 Nguyên lý kế toán
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTH0010 Tin học đại cương
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
K21QISM HKI (2016 - 2017) CMU25 Business Value
KT08A Luật Kinh Tế
KT94C Tài chính-Tiền tệ
QT021 Hệ Thống Thông Tin
QT025 Hành vi khách hàng
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
TA229 Anh văn 6 (Khối Kinh tế)
TN204 Lý Thuyết Xác Suất và TK Toán
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) KT21A Kinh Tế Lượng
QT030 Quản lý Quy trình Doanh nghiệp(BPM)
QT035 Phân tích tài chính
QT039 Introduction of Network&Security
QT24B Fundamental of computing-Java
TA231 Anh văn 7
K20QISM HKI (2016 - 2017) CMU27 Teamwork&Dynamic communication
CMU28 Requirement Engineering
CMU29 Information system application-Database
KT003 Quản Trị Tiếp Thị
KT29B Quản Trị Nhân Lực
QT027 Quản trị chuỗi cung ứng
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
HKII (2016 - 2017) HN122 Đạo Đức Kinh Doanh
QT020 Hành vi Tổ chức
QT026 Nghiên cứu thị trường
QT028 Khởi nghiệp
QT029 Business Data Analysis(B. Intelligence)
QT31A Quản lý dự án HTTT(ISM&Practice)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K19QISM HKI (2016 - 2017) CO24A Quản Trị Chiến Lược
HN122 Đạo Đức Kinh Doanh
KT026 Thuế
QT032 Quản trị khách hàng
QT033 Software process&Quality management
QT034 IS Theory and Practices
QT036 Xã hội toàn cầu hóa
HKII (2016 - 2017) LVQT1 Khóa Luận Tốt Nghiệp
QT023 Thi Tốt Nghiệp
TT057 Thực tập tốt nghiệp-ISM
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM


  


Tin khác