Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Marketing

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Marketing, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23C HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMT0020 Môi trường và con người
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTH0012 Tin học đại cương
DTN0010 Đại số tuyến tính
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
K22C HKI (2017 - 2018) DAC0010 Nguyên lý kế toán
DCT0030 Tư tưởng Hồ Chí Minh
DKT0080 Tài chính-Tiền tệ
DQT0010 Quản trị học
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTN0070 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
DXH0041 Phương pháp nghiên cứu khoa học
K20C-MAR HKI (2017 - 2018) CO022 Thương Mại Điện Tử
CO031 Quan Hệ Công Chúng
CO24A Quản Trị Chiến Lược
CO25A Marketing Dịch vụ&Thương Mại
HN122 Đạo Đức Kinh Doanh
KT026 Thuế
TA231 Anh văn 7
TH58A Tin Học Chuyên Ngành Thương Mại

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Marketing, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22C HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DKT0010 Kinh tế vi mô
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTN0011 Toán cao cấp 1(Đại số)
DXH0010 Tâm lý học đại cương
DXH0020 Kỹ năng học đại học
DXH0030 Nghệ thuật giao tiếp
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DKT0020 Marketing căn bản
DKT0030 Kinh tế vĩ mô
DPL0030 Luật kinh tế
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTH0010 Tin học đại cương
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
K21C HKI (2016 - 2017) DL25B Phương pháp nghiên cứu KhoaHọc
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT094 Tài chính-Tiền tệ
QT201 Nhập Môn Quản Trị Học
TA223 Anh văn 3 (Khối Kinh tế)
TN204 Lý Thuyết Xác Suất và TK Toán
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K20C-MAR HKI (2016 - 2017) CO014 Quản Trị Marketing
CO016 Động Thái Khách Hàng
CO033 Xây dựng,quảng bá thương hiệu
CO09A Phương Pháp Nghiên Cứu Marketing
CO30A Quảng cáo và Khuyến mãi
CO32A Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng
KT066 Kế Toán Quản Trị
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
HKII (2016 - 2017) CO040 Phân tích và Quản trị rủi ro
CO043 Kỹ Năng Bán Hàng&Quản Lý Bán Hàng
CO26A Quản Trị Hậu Cần
KT065 Quản Trị Chất Lượng
KT41A Marketing Quốc Tế
QT003 Quản Trị Dự án
QTTC2 Quản Trị Tài Chính
TA229 Anh văn 6 (Khối Kinh tế)
K19C-MAR HKI (2016 - 2017) CO031 Quan Hệ Công Chúng
CO24A Quản Trị Chiến Lược
CO25A Marketing Dịch vụ&Thương Mại
HN122 Đạo Đức Kinh Doanh
KT026 Thuế
TA231 Anh văn 7
TH58A Tin Học Chuyên Ngành Thương Mại
HKII (2016 - 2017) CO36A Đề tài Nghiên cứu khoa học
KT080 Thi Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 

 


Tin khác