Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Tài chính ngân hàng

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Tài chính - Ngân hàng, học kỳ I, năm 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23F HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DKT0010 Kinh tế vi mô
DPL0010 Pháp luật đại cương
DQT0011 Quản trị học
DTH0012 Tin học đại cương
DTN0011 Toán cao cấp 1(Đại số)
K22F HKI (2017 - 2018) DAC0010 Nguyên lý kế toán
DFB0220 Thị trường tài chính&định chế tài chính
DKT0030 Kinh tế vĩ mô
DKT0050 Nguyên lý thống kê
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTN0080 Toán kinh tế
K21F HKI (2017 - 2018) KT023 Thống Kê Doanh Nghiệp
KT097 Thị Trường Tài Chính
KT45G Tài Chính Doanh Nghiệp 2
KT47B Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại
KT49K Kế Toán Tài Chính 2
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
K20F HKI (2017 - 2018) KT077 Kế Toán Ngân Hàng Thương Mại
KT098 Quản Lý Danh Mục Đầu Tư
KT109 Quản trị rủi ro tài chính
KT112 Phần mềm CoreBanking
KT11B Tài chính công ty đa quốc gia
KT53B Quản Trị Ngân Hàng
KT85E Mô phỏng 1: Tài chính
KT85F Mô phỏng 2: Ngân hàng
TA231 Anh văn 7
TH29C Excel Trong Tài Chính

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Tài chính - Ngân hàng, năm 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22F HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DFB0010 Các kỹ năng căn bản
DKT0020 Marketing căn bản
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTN0011 Toán cao cấp 1(Đại số)
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DKT0010 Kinh tế vi mô
DPL0030 Luật kinh tế
DQT0030 Quản trị doanh nghiệp
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTH0010 Tin học đại cương
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
DTN0070 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
K21F HKI (2016 - 2017) KT009 Kinh Tế Phát Triển
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT202 Kinh Tế Vĩ Mô (NLKT1)
KT94A Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1
TA223 Anh văn 3 (Khối Kinh tế)
TN004 Toán Kinh Tế
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) KT001 Kinh Tế Quốc Tế
KT010 Nguyên Lý Thống Kê
KT45D Tài Chính Doanh Nghiệp 1
KT49L Kế Toán Tài Chính 1
KT94B Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2
TA226 Anh văn 4 (Khối Kinh tế)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K20F HKI (2016 - 2017) KT023 Thống Kê Doanh Nghiệp
KT097 Thị Trường Tài Chính
KT21A Kinh Tế Lượng
KT45G Tài Chính Doanh Nghiệp 2
KT45H Tài Chính Doanh Nghiệp 2
KT47D Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại
KT49K Kế Toán Tài Chính 2
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
HKII (2016 - 2017) KT026 Thuế
KT056 Bảo Hiểm Đại Cương
KT074 Thanh Toán & Tín Dụng Quốc Tế
KT099 Phân tích Báo cáo Tài chính
KT109 Quản trị rủi ro tài chính
KT45I Tài Chính Doanh Nghiệp 3
KT47C Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại
KT66A Kế Toán Quản Trị
KT93A Tài Chính Quốc Tế
TA229 Anh văn 6 (Khối Kinh tế)
TT056 Kiến tập (Tài chính-Ngân hàng)
K19F HKI (2016 - 2017) CO34A Kỹ Năng Bán Hàng
KT053 Quản Trị Ngân Hàng
KT077 Kế Toán Ngân Hàng Thương Mại
KT098 Quản Lý Danh Mục Đầu Tư
KT108 Phần mềm CoreBanking
KT109 Quản trị rủi ro tài chính
KT11B Tài chính công ty đa quốc gia
KT85E Mô phỏng 1: Tài chính
KT85F Mô phỏng 2: Ngân hàng
TA231 Anh văn 7
TH29A Excel Trong Tài Chính
TT056 Kiến tập (Tài chính-Ngân hàng)
HKII (2016 - 2017) KT80E Thi Tốt Nghiệp
LVKT3 Khóa Luận Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 

 


Tin khác