Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kế toán

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kế toán, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23KT HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DKT0010 Kinh tế vi mô
DKT0021 Marketing căn bản
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTH0012 Tin học đại cương
DTN0011 Toán cao cấp 1(Đại số)
K22KT HKI (2017 - 2018) DAC0010 Nguyên lý kế toán
DFB0220 Thị trường tài chính&định chế tài chính
DKT0030 Kinh tế vĩ mô
DKT0050 Nguyên lý thống kê
DPL0031 Luật kinh tế
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
K21KT HKI (2017 - 2018) KT026 Thuế
KT08A Luật Kinh Tế
KT110 Kế toán trong kinh doanh 1(ACCA-F1)
KT111 Kế toán trong kinh doanh 2(ACCA-F1)
KT45G Tài Chính Doanh Nghiệp 2
KT49M Kế Toán Tài Chính 3
NNK2B Anh Văn Chuyên Ngành Kế Toán 2
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
K20KT HKI (2017 - 2018) KT099 Phân tích Báo cáo Tài chính
KT66E Kế Toán Quản Trị 2
KT72B Kiểm toán
KT72D Kiểm Toán 2
KT85H Mô phỏng hoạt động kế toán doanh nghiệp
KT95B Phần mềm Kế toán
TA231 Anh văn 7

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kế toán, năm học 2016-2017 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22KT HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DKT0021 Marketing căn bản
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
DTN0011 Toán cao cấp 1(Đại số)
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DKT0010 Kinh tế vi mô
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTN0041 Toán cao cấp 2(Giải tích)
DTN0070 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
DTN0080 Toán kinh tế
K21KT HKI (2016 - 2017) KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT094 Tài chính-Tiền tệTài chính-Tiền tệ
KT10B Nguyên Lý Thống Kê
KT202 Kinh Tế Vĩ Mô (NLKT1)
KT49L Kế Toán Tài Chính 1
TA223 Anh văn 3 (Khối Kinh tế)
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) DL25C Phương pháp nghiên cứu khoa học
KT21C Kinh Tế Lượng
KT45D Tài Chính Doanh Nghiệp 1
KT47D Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại
KT49K Kế Toán Tài Chính 2
TA226 Anh văn 4 (Khối Kinh tế)
TA239 Anh văn chuyên ngành kế toán 1
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K20KT HKI (2016 - 2017) DL025 Phương pháp nghiên cứu khoa học
KT026 Thuế
KT078 Kế Toán Mỹ
KT08A Luật Kinh Tế
KT38A Thanh Toán Quốc Tế
KT45G Tài Chính Doanh Nghiệp 2
KT49M Kế Toán Tài Chính 3
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
HKII (2016 - 2017) KT107 Sổ sách Kế toán
KT49N Kế Toán Tài Chính 4
KT66D Kế Toán Quản Trị 1
KT72B Kiểm toán
TA229 Anh văn 6 (Khối Kinh tế)
TH29D Excel trong Kế toán
K19KT HKI (2016 - 2017) KT66E Kế Toán Quản Trị 2
KT72D Kiểm Toán 2
KT85D Thực Tập Tốt Nghiệp+Mô phỏng
KT95C Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
KT95D Phần mềm Kế toán
KT99A Phân tích Báo cáo Tài chính
TA231 Anh văn 7
XH068 Văn hóa Doanh nghiệp
HKII (2016 - 2017) KT80F Thi Tốt Nghiệp
KT85G Mô phỏng: báo cáo thuế
LVKT3 Khóa Luận Tốt Nghiệp

Tin khác