Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật Phần mềm

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật Phần mềm, học kỳ I, năm học 2017-2018 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23T HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DTA0012 Anh văn 1
DTH0030 Introduction to Software Engineering
DTH0051 Fundamentals of Computing 1
DTN0012 Đại số
DVL0010 Vật lý đại cương 1
K22T HKI (2017 - 2018) DCT0030 Tư tưởng Hồ Chí Minh
DPL0010 Pháp luật đại cương
DQT0060 Giá trị doanh nghiệp (Business value)
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTH0060 Web application development
DTH0070 Fundamentals of Computing 2
DTH0080 Introduction to database
DTN0100 Toán Rời Rạc
K21T HKI (2017 - 2018) CMU05 Software Project Management
CMU09 Computer Science for Prac. Engineer
CMU30 Software Testing
CMU31 Group Dynamics&Communication
TA228 Anh văn 5 (TH)
TH049 Phân Tích T.Kế Hướng Đối Tượng
K20T HKI (2017 - 2018) CMU18 SW Processes&QualityManagement
CMU22 Chuyên đề
TA232 Anh văn 7 (TH)

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật Phần mềm, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22T HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0020 Group Dynamics & Communication
DTH0030 Introduction to Software Engineering
DVL0013 Vật lý đại cương (TH)
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTH0040 Introduction to Net.&Telecommunication
DTH0050 Fundamentals of Computing 1
DTN0013 Linear Algebra
DTN0043 Calculus
K21T HKI (2016 - 2017) CMU3A Fundametal of Computing 2
CMU6A Application Development Practice
PR002 Kinh tế học đại cương
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
TN210 Toán Rời Rạc
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) CMU07 Obj Oriented Programming C++
CMU08 Requirement Engineering
CMU10 Introduction to Database
CMU11 Introduction to Probability&Statistic
PL101 Pháp Luật Đại Cương
PL106 Pháp luật chuyên ngành CNTT
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K20T HKI (2016 - 2017) CMU05 Software Project Management
CMU09 Computer Science for Prac. Engineer
CMU20 Group Dynamic&Communication
CMU30 Software Testing
TA228 Anh văn 5 (TH)
TH049 Phân Tích T.Kế Hướng Đối Tượng
HKII (2016 - 2017) CMU12 Software Measurements&Analysis
CMU15 Software Architect and Design
CMU24 Software Project
KT025 Quản Trị Doanh Nghiệp
TA230 Anh văn 6 (TH)
K19T HKI (2016 - 2017) CMU18 SW Processes&QualityManagement
CMU22 Chuyên đề
TA232 Anh văn 7 (TH)
HKII (2016 - 2017) CMU23 Capstone Project
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 


Tin khác