Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch & Lữ hành, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23DLH HKI (2017 - 2018) DDL0010 Nguyên lý ngành Du lịch&Khách sạn
DDL0021 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịchNghiệp vụ hướng dẫn du lịch
DDL0030 Tuyến và điểm du lịch 1
DDL0040 Địa lý du lịch
DNV0010 Văn hóa Việt Nam
DTH0012 Tin học đại cương
K22DLH HKI (2017 - 2018) DKT0010 Kinh tế vi mô
DKT0021 Marketing căn bản
DQT0040 Quản trị nguồn nhân lực
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTN0071 Xác suất và thống kê xã hội học
K22DLH-A HKI (2017 - 2018) DKT0010 Kinh tế vi mô
DKT0021 Marketing căn bản
DQT0040 Quản trị nguồn nhân lực
DTA0031 Anh văn 3(AVTC3)
DTN0071 Xác suất và thống kê xã hội học
K22DLH-P HKI (2017 - 2018) DKT0010 Kinh tế vi mô
DKT0021 Marketing căn bản
DQT0040 Quản trị nguồn nhân lực
DTN0071 Xác suất và thống kê xã hội học
DTP0100 Francais général 3
K21DLH HKI (2017 - 2018) DL043 Quản Trị Khu Vui Chơi Giải Trí
DL04A Giao tiếp&các kỹ năng giao tiếp
KT096 Kinh Tế Du Lịch
NNP8F Nihongo 2
NNP8H French 2 (DL)
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K21DLH-A HKI (2017 - 2018) DL04C Communication (English)
DL43B Management of Recreation Parks
DL78A F&B Management
KT096 Kinh Tế Du Lịch
NNP8F Nihongo 2
NNP8H French 2 (DL)
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TA237 Anh văn 5
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K21DLH-P HKI (2017 - 2018) DL04B Communication (French)
DL43A Gestion des Parcs de Loisirs
NNDP6 English 2
NNP8F Nihongo 2
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TP04D Francais du tourisme 1
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K20DLH HKI (2017 - 2018) DL044 Thiết Kế& Kinh Doanh SP Du Lịch
DL063 Hệ Thống Vận Chuyển
DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL63C Seminar HệThống Vận Chuyển
NNP1F Chinese 4
NNP1G French 4 (DL)
NNP1H Nihongo 4
TA231 Anh văn 7
K20DLH-A HKI (2017 - 2018) DL044 Thiết Kế& Kinh Doanh SP Du Lịch
DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL63C Seminar HệThống Vận Chuyển
DL63D System Transports
NNP1F Chinese 4
NNP1G French 4 (DL)
NNP1H Nihongo 4
K20DLH-P HKI (2017 - 2018) DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL44C Conceptions des Produits Touristiques
DL63A Système De Transports
DL63C Seminar HệThống Vận Chuyển
DL80A Gestion des Opérations Hôtelières
NNDP5 English 4
NNP1F Chinese 4
NNP1H Nihongo 4
TP08B Francais du tourisme 3

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch & Lữ hành, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học

K22DLH

K22DLH-A

K22DLH-P

HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DDL0010 Nguyên lý ngành Du lịch&Khách sạn
DDL0020 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1
DDL0030 Tuyến và điểm du lịch 1
DDL0040 Địa lý du lịch
DDL0050 Báo cáo chuyên đề QTKS 1
DNV0010 Văn hóa Việt Nam
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
K22DLH HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DDL0031 Tuyến và điểm du lịch 2
DDL0053 Báo cáo chuyên đề 2:Hoạt náo
DPL0010 Pháp luật đại cương
DPL0040 Luật du lịch
DQT0010 Quản trị học
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTN0060 Toán cao cấp (DL)
DXH0040 Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học
K22DLH-A HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DDL0031 Tuyến và điểm du lịch 2
DDL0053 Báo cáo chuyên đề 2:Hoạt náo
DPL0010 Pháp luật đại cương
DPL0040 Luật du lịch
DQT0010 Quản trị học
DTA0021 Anh văn 2(AVTC2)
DTN0060 Toán cao cấp (DL)
DXH0040 Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học
K22DLH-P HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DDL0031 Tuyến và điểm du lịch 2
DDL0053 Báo cáo chuyên đề 2:Hoạt náo
DPL0010 Pháp luật đại cương
DPL0040 Luật du lịch
DQT0010 Quản trị học
DTN0060 Toán cao cấp (DL)
DTP0020 Francais general 2
DXH0040 Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học
K21DLH HKI (2016 - 2017) DL066 Seminar Marketing
HN324 Marketing Căn Bản
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT065 Quản Trị Chất Lượng
KT102 Kinh Tế Vi Mô (NLKT2)
TA223 Anh văn 3 (Khối Kinh tế)
HKII (2016 - 2017) DL46A Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch 2
DL58F Thực Tập Tour 2 (QTLH)
KT202 Kinh Tế Vĩ Mô (NLKT1)
KT29A Quản Trị Nguồn Nhân Lực
NNP6A French 1
NNP6B Chinese 1
NNP6F Nihongo 1
TA226 Anh văn 4 (Khối Kinh tế)
TN211 Xác suất&Thống kê xã hội học
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K21DLH-A HKI (2016 - 2017) DL066 Seminar Marketing
HN324 Marketing Căn Bản
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT065 Quản Trị Chất Lượng
KT102 Kinh Tế Vi Mô (NLKT2)
TA212 Anh Văn (HK3)
HKII (2016 - 2017) DL46A Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch 2
DL58F Thực Tập Tour 2 (QTLH)
KT202 Kinh Tế Vĩ Mô (NLKT1)
KT29A Quản Trị Nguồn Nhân Lực
NNP6A French 1
NNP6B Chinese 1
NNP6F Nihongo 1
TA235 Anh Văn 4
TN211 Xác suất&Thống kê xã hội học
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K21DLH-P HKI (2016 - 2017) DL066 Seminar Marketing
HN324 Marketing Căn Bản
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT065 Quản Trị Chất Lượng
KT102 Kinh Tế Vi Mô (NLKT2)
TP03C Francais général 3
HKII (2016 - 2017) DL46A Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch 2
DL58F Thực Tập Tour 2 (QTLH)
KT202 Kinh Tế Vĩ Mô (NLKT1)
KT29A Quản Trị Nguồn Nhân Lực
NNDP1 English 1
NNP6B Chinese 1
NNP6F Nihongo 1
TN211 Xác suất&Thống kê xã hội học
TP09C Francais général 4
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K20DLH HKI (2016 - 2017) DL043 Quản Trị Khu Vui Chơi Giải Trí
DL04A Giao tiếp&các kỹ năng giao tiếp
NNP8F Nihongo 2
NNP8H French 2 (DL)
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) DL077 Quản trị điểm đến Du lịch
DL079 Điều phối sự kiện&hội nghị
DL58C Thực tập 3 -QTLH
KT096 Kinh Tế Du Lịch
NNP7D French 3 (DL)
NNP7E Chinese 3
NNP7F Nihongo 3
TA229 Anh văn 6 (Khối Kinh tế)
XH064 Xã Hội Học Du Lịch
XH20A Môi trường&Qui Hoạch Du Lịch
K20DLH-A HKI (2016 - 2017) DL04C Communication (English)
DL43B Management of Recreation Parks
DL78A F&B Management
NNP8F Nihongo 2
NNP8H French 2 (DL)
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TA237 Anh văn 5
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) DL077 Quản trị điểm đến Du lịch
DL079 Điều phối sự kiện&hội nghị
DL58C Thực tập 3 -QTLH
KT096 Kinh Tế Du Lịch
NNP7D French 3 (DL)
NNP7E Chinese 3
NNP7F Nihongo 3
XH064 Xã Hội Học Du Lịch
XH20A Môi trường&Qui Hoạch Du Lịch
K20DLH-P HKI (2016 - 2017) DL04B Communication (French)
DL43A Gestion des Parcs de Loisirs
DL50A Economie du tourisme
NNDP6 English 2
NNP8F Nihongo 2
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TP04D Francais du tourisme 1
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) DL58C Thực tập 3 -QTLH
DL77A Gestion des destinations
DL79A Gestion des évènements
NNDP3 English 3
NNP7E Chinese 3
NNP7F Nihongo 3
TP05C Francais du tourisme 2
XH20B Environnement et aménagement touristique
XH64A Sociologie du Tourisme
K19DLH HKI (2016 - 2017) DL044 Thiết Kế& Kinh Doanh SP Du Lịch
DL063 Hệ Thống Vận Chuyển
DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL63C Seminar HệThống Vận Chuyển
NNP1F Chinese 4
NNP1G French 4 (DL)
NNP1H Nihongo 4
TA231 Anh văn 7
HKII (2016 - 2017) DL47A Thực Tập Tốt Nghiệp
DL61A Mô phỏng Quản Trị DL-KS
DL64A Thi Tốt Nghiệp
LVDL5 Khóa Luận Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM
K19DLH-A HKI (2016 - 2017) DL044 Thiết Kế& Kinh Doanh SP Du Lịch
DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL63C Seminar HệThống Vận Chuyển
DL63D System Transports
NNP1F Chinese 4
NNP1G French 4 (DL)
NNP1H Nihongo 4
HKII (2016 - 2017) DL47A Thực Tập Tốt Nghiệp
DL61A Mô phỏng Quản Trị DL-KS
DL64A Thi Tốt Nghiệp
LVDL5 Khóa Luận Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM
K19DLH-P HKI (2016 - 2017) DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL44C Conceptions des Produits Touristiques
DL63A Système De Transports
DL63C Seminar HệThống Vận Chuyển
DL80A Gestion des Opérations Hôtelières
NNDP5 English 4
NNP1F Chinese 4
NNP1H Nihongo 4
TP08B Francais du tourisme 3
HKII (2016 - 2017) DL47A Thực Tập Tốt Nghiệp
DL61A Mô phỏng Quản Trị DL-KS
DL64A Thi Tốt Nghiệp
LVDL5 Khóa Luận Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM
K18DLH-P HKI (2016 - 2017) DL44C Conceptions des Produits Touristiques

 

 


Tin khác