Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị khách sạn

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị khách sạn, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23DKS HKI (2017 - 2018) DDL0010 Nguyên lý ngành Du lịch&Khách sạn
DDL0050 Báo cáo chuyên đề QTKS 1
DNV0010 Văn hóa Việt Nam
DTH0012 Tin học đại cương
K22DKS HKI (2017 - 2018) DDL0063 Nghiệp vụ bàn 2(F.B)
DDL0064 Nghiệp vụ lễ tân 2(F.O)
DDL0065 Nghiệp vụ buồng-phòng 2(H.K)
DKT0010 Kinh tế vi mô
DKT0021 Marketing căn bản
DQT0040 Quản trị nguồn nhân lực
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTN0071 Xác suất và thống kê xã hội học
K22DKS-A HKI (2017 - 2018) DDL0063 Nghiệp vụ bàn 2(F.B)
DDL0064 Nghiệp vụ lễ tân 2(F.O)
DDL0065 Nghiệp vụ buồng-phòng 2(H.K)
DKT0010 Kinh tế vi mô
DKT0021 Marketing căn bản
DQT0040 Quản trị nguồn nhân lực
DTA0031 Anh văn 3(AVTC3)
DTN0071 Xác suất và thống kê xã hội học
K22DKS-P HKI (2017 - 2018) DDL0063 Nghiệp vụ bàn 2(F.B)
DDL0064 Nghiệp vụ lễ tân 2(F.O)
DDL0065 Nghiệp vụ buồng-phòng 2(H.K)
DKT0010 Kinh tế vi mô
DKT0021 Marketing căn bản
DQT0040 Quản trị nguồn nhân lực
DTN0071 Xác suất và thống kê xã hội học
DTP0100 Francais général 3
K21DKS HKI (2017 - 2018) DL04A Giao tiếp&các kỹ năng giao tiếp
DL073 Seminar Các Dịch vụ Bổ sung
DL075 Phát triển&Quản lý Dịch vụ Spa
DL078 Quản trị dịch vụ ăn uống
KT096 Kinh Tế Du Lịch
NNP8F Nihongo 2
NNP8H French 2 (DL)
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K21DKS-A HKI (2017 - 2018) DL04C Communication (English)
DL073 Seminar Các Dịch vụ Bổ sung
DL075 Phát triển&Quản lý Dịch vụ Spa
DL43B Management of Recreation Parks
DL78A F&B Management
KT096 Kinh Tế Du Lịch
NNP8F Nihongo 2
NNP8H French 2 (DL)
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TA237 Anh văn 5
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K21DKS-P HKI (2017 - 2018) DL04B Communication (French)
DL073 Seminar Các Dịch vụ Bổ sung
DL075 Phát triển&Quản lý Dịch vụ Spa
DL078 Quản trị dịch vụ ăn uống
DL43A Gestion des Parcs de Loisirs
NNDP6 English 2
NNP8F Nihongo 2
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TP04D Francais du tourisme 1
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K20DKS HKI (2017 - 2018) DL080 Quản lý hoạt động khách sạn
DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL083 Seminar:An toàn an ninh khách sạn
DL60A Chiến Lược Kinh doanh NH-KS
TA231 Anh văn 7
K20DKS-A HKI (2017 - 2018) DL080 Quản lý hoạt động khách sạn
DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL083 Seminar:An toàn an ninh khách sạn
DL60A Chiến Lược Kinh doanh NH-KS
DL63D System Transports
NNP1F Chinese 4
NNP1G French 4 (DL)
NNP1H Nihongo 4
K20DKS-P HKI (2017 - 2018) DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL083 Seminar:An toàn an ninh khách sạn
DL44C Conceptions des Produits Touristiques
DL60A Chiến Lược Kinh doanh NH-KS
DL63A Système De Transports
DL80A Gestion des Opérations Hôtelières
NNDP5 English 4
NNP1F Chinese 4
NNP1H Nihongo 4
TP08B Francais du tourisme 3

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quản trị khách sạn, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học

K22DKS

K22DKS-A

K22DKS-P

HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DDL0010 Nguyên lý ngành Du lịch&Khách sạn
DDL0050 Báo cáo chuyên đề QTKS 1
DNV0010 Văn hóa Việt Nam
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
K22DKS HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DDL0052 Báo cáo chuyên đề 2
DPL0010 Pháp luật đại cương
DPL0040 Luật du lịch
DQT0010 Quản trị học
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTN0060 Toán cao cấp (DL)
DXH0040 Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học
K22DKS-A HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DDL0052 Báo cáo chuyên đề 2
DPL0010 Pháp luật đại cương
DPL0040 Luật du lịch
DQT0010 Quản trị học
DTA0021 Anh văn 2(AVTC2)
DTN0060 Toán cao cấp (DL)
DXH0040 Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học
K22DKS-P HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DDL0052 Báo cáo chuyên đề 2
DPL0010 Pháp luật đại cương
DPL0040 Luật du lịch
DQT0010 Quản trị học
DTN0060 Toán cao cấp (DL)
DTP0020 Francais general 2
DXH0040 Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học
K21DKS HKI (2016 - 2017) DL066 Seminar Marketing
DL070 Ng.Vụ KS nâng cao: Lễ Tân-F.O
DL70A Ng.Vụ KS nâng cao: Nhà hàng-FB
DL70B Ng.Vụ KS nâng cao:Buồng-Phòng
HN324 Marketing Căn Bản
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT065 Quản Trị Chất Lượng
KT102 Kinh Tế Vi Mô (NLKT2)
TA223 Anh văn 3 (Khối Kinh tế)
HKII (2016 - 2017) KT202 Kinh Tế Vĩ Mô (NLKT1)
KT29A Quản Trị Nguồn Nhân Lực
NNP6A French 1
NNP6B Chinese 1
NNP6F Nihongo 1
TA226 Anh văn 4 (Khối Kinh tế)
TN211 Xác suất&Thống kê xã hội học
TT47B Kiến Tập Nhà hàng-Khách sạn
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K21DKS-A HKI (2016 - 2017) DL066 Seminar Marketing
DL070 Ng.Vụ KS nâng cao: Lễ Tân-F.O
DL70A Ng.Vụ KS nâng cao: Nhà hàng-FB
DL70B Ng.Vụ KS nâng cao:Buồng-Phòng
HN324 Marketing Căn Bản
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT065 Quản Trị Chất Lượng
KT102 Kinh Tế Vi Mô (NLKT2)
TA212 Anh Văn (HK3)
HKII (2016 - 2017) KT202 Kinh Tế Vĩ Mô (NLKT1)
KT29A Quản Trị Nguồn Nhân Lực
NNP6A French 1
NNP6B Chinese 1
NNP6F Nihongo 1
TA235 Anh Văn 4
TN211 Xác suất&Thống kê xã hội học
TT47B Kiến Tập Nhà hàng-Khách sạn
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K21DKS-P HKI (2016 - 2017) DL066 Seminar Marketing
DL070 Ng.Vụ KS nâng cao: Lễ Tân-F.O
DL70A Ng.Vụ KS nâng cao: Nhà hàng-FB
DL70B Ng.Vụ KS nâng cao:Buồng-Phòng
HN324 Marketing Căn Bản
KT028 Nguyên Lý Kế Toán
KT065 Quản Trị Chất Lượng
KT102 Kinh Tế Vi Mô (NLKT2)
TP03C Francais général 3
HKII (2016 - 2017) KT202 Kinh Tế Vĩ Mô (NLKT1)
KT29A Quản Trị Nguồn Nhân Lực
NNDP1 English 1
NNP6B Chinese 1
NNP6F Nihongo 1
TN211 Xác suất&Thống kê xã hội học
TP09C Francais général 4
TT47B Kiến Tập Nhà hàng-Khách sạn
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
K20DKS HKI (2016 - 2017) DL04A Giao tiếp&các kỹ năng giao tiếp
DL073 Seminar Các Dịch vụ Bổ sung
DL075 Phát triển&Quản lý Dịch vụ Spa
DL078 Quản trị dịch vụ ăn uống
NNP8F Nihongo 2
NNP8H French 2 (DL)
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) DL076 Quản lý Khu nghỉ dưỡng
DL079 Điều phối sự kiện&hội nghị
DL58E Thực tập 3 -NHKS
KT096 Kinh Tế Du Lịch
NNP7D French 3 (DL)
NNP7E Chinese 3
NNP7F Nihongo 3
TA229 Anh văn 6 (Khối Kinh tế)
XH064 Xã Hội Học Du Lịch
XH20A Môi trường&Qui Hoạch Du Lịch
K20DKS-A HKI (2016 - 2017) DL04C Communication (English)
DL073 Seminar Các Dịch vụ Bổ sung
DL075 Phát triển&Quản lý Dịch vụ Spa
DL43B Management of Recreation Parks
DL78A F&B Management
NNP8F Nihongo 2
NNP8H French 2 (DL)
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TA237 Anh văn 5
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) DL076 Quản lý Khu nghỉ dưỡng
DL079 Điều phối sự kiện&hội nghị
DL58E Thực tập 3 -NHKS
KT096 Kinh Tế Du Lịch
NNP7D French 3 (DL)
NNP7E Chinese 3
NNP7F Nihongo 3
XH064 Xã Hội Học Du Lịch
XH20A Môi trường&Qui Hoạch Du Lịch
K20DKS-P HKI (2016 - 2017) DL04B Communication (French)
DL073 Seminar Các Dịch vụ Bổ sung
DL075 Phát triển&Quản lý Dịch vụ Spa
DL078 Quản trị dịch vụ ăn uống
DL43A Gestion des Parcs de Loisirs
DL50A Economie du tourisme
NNDP6 English 2
NNP8F Nihongo 2
NNP8I Chinese 2 (DL)
QTTC1 Quản Trị Tài Chính
TP04D Francais du tourisme 1
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
HKII (2016 - 2017) DL076 Quản lý Khu nghỉ dưỡng
DL58E Thực tập 3 -NHKS
DL77A Gestion des destinations
DL79A Gestion des évènements
NNDP3 English 3
NNP7E Chinese 3
NNP7F Nihongo 3
TP05C Francais du tourisme 2
XH20B Environnement et aménagement touristique
XH64A Sociologie du Tourisme
K19DKS HKI (2016 - 2017) DL080 Quản lý hoạt động khách sạn
DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL083 Seminar:An toàn an ninh khách sạn
DL60A Chiến Lược Kinh doanh NH-KS
NNP1F Chinese 4
NNP1G French 4 (DL)
NNP1H Nihongo 4
TA231 Anh văn 7
HKII (2016 - 2017) DL47A Thực Tập Tốt Nghiệp
DL61A Mô phỏng Quản Trị DL-KS
DL64A Thi Tốt Nghiệp
LVDL5 Khóa Luận Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM
K19DKS-A HKI (2016 - 2017) DL080 Quản lý hoạt động khách sạn
DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL083 Seminar:An toàn an ninh khách sạn
DL60A Chiến Lược Kinh doanh NH-KS
DL63D System Transports
NNP1F Chinese 4
NNP1G French 4 (DL)
NNP1H Nihongo 4
HKII (2016 - 2017) DL47A Thực Tập Tốt Nghiệp
DL61A Mô phỏng Quản Trị DL-KS
DL64A Thi Tốt Nghiệp
LVDL5 Khóa Luận Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM
K19DKS-P HKI (2016 - 2017) DL082 Phát triển Du lịch bền vững
DL083 Seminar:An toàn an ninh khách sạn
DL44C Conceptions des Produits Touristiques
DL60A Chiến Lược Kinh doanh NH-KS
DL63A Système De Transports
DL80A Gestion des Opérations Hôtelières
NNDP5 English 4
NNP1F Chinese 4
NNP1H Nihongo 4
TP08B Francais du tourisme 3
HKII (2016 - 2017) DL47A Thực Tập Tốt Nghiệp
DL61A Mô phỏng Quản Trị DL-KS
DL64A Thi Tốt Nghiệp
LVDL5 Khóa Luận Tốt Nghiệp
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

Tin khác