Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quan hệ công chúng

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quan hệ Công chúng, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23PR HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMT0020 Môi trường và con người
DPR0010 Nhập môn PR
DPR0020 Nhập môn truyền thông
DPR0040 Kỹ năng thuyết trình
DPR0050 Kỹ năng đọc và tra cứu tài liệu
DTL0010 Tâm lý học đại cương
DTN0020 Toán ứng dụng (PR)
K22PR HKI (2017 - 2018) DCT0030 Tư tưởng Hồ Chí Minh
DKT0090 Kinh tế học đại cương
DPR0060 Kỹ năng giao tiếp
DPR0070 Các thể loại báo chí
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DXH0080 Tiếng Việt thực hành
DXH0140 Điều tra xã hội học
K21PR HKI (2017 - 2018) PR018 Kỹ thuật nhiếp ảnh
PR028 Hoạt động PR nội bộ&Cộng Đồng
PR030 PR với Tiếp Thị
PR031 Tổ chức các sự kiện PR
PR16A Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
XH067 Văn học Việt Nam
K20PR HKI (2017 - 2018) CO033 Xây dựng,quảng bá thương hiệu
PR004 Đạo Đức Nghề Nghiệp
PR034 Báo Điện Tử
PR21A Chương trình truyền hình
PR32A Tổ chức SX Ch.Trình Video
TA231 Anh văn 7

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Quan hệ Công chúng, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22PR HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DNV0020 Mỹ học đại cương
DPL0020 Xã hội, nhà nước và pháp luật
DPR0010 Nhập môn PR
DPR0020 Nhập môn truyền thông
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTN0020 Toán ứng dụng (PR)
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DMT0020 Môi trường và con người
DPR0030 Đạo đức nghề nghiệp
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTH0010 Tin học đại cương
DTL0010 Tâm lý học đại cương
DXH0050 Xã hội học đại cương
DXH0060 Cơ sở văn hóa Việt Nam
K21PR HKI (2016 - 2017) HN121 Marketing Căn Bản
PR005 Photoshop
PR017 Các thể loại báo chí
PR023 Chuyên đề: Điện ảnh
PR040 Kỹ năng giao tiếp
Q201A Nhập Môn Quản Trị Học
TA223 Anh văn 3 (Khối Kinh tế)
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
XH105 Nhập Môn Xã Hội Học (B)
HKII (2016 - 2017) R006 Tin và Viết tin
PR019 Lịch sử quanhệ quốctế hiệnđại
PR022 PR:Mục tiêu H.động&Kỹ năng CB
PR029 Chuyên đề: Nghệ thuật Kiếntrúc
PR13A Điều tra xã hội học
PR15A PR với Quảng cáo
PR20A Indesign
PR38A Phương pháp nghiên cứu Khoa Học
TA226 Anh văn 4 (Khối Kinh tế)
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
K20PR HKI (2016 - 2017) PR014 Viết bài PR+thông cáo báo chí
PR018 Kỹ thuật nhiếp ảnh
PR028 Hoạt động PR nội bộ&Cộng Đồng
PR030 PR với Tiếp Thị
PR16A Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
TA227 Anh văn 5 (Khối Kinh tế)
XH067 Văn học Việt Nam
HKII (2016 - 2017) PL107 Pháp luật về truyền thông
PR011 Chương trình phát thanh
PR027 Báo in
PR031 Tổ chức các sự kiện PR
PR033 Phương Pháp Biên Tập
PR35A Hoạch định Ch.lược&QT Ch.Trình PR
PR36A Kiến tập PR
TA229 Anh văn 6 (Khối Kinh tế)
K19PR HKI (2016 - 2017) CO033 Kỹ thuật nhiếp ảnh
PR004 Đạo Đức Nghề Nghiệp
PR034 Báo Điện Tử
PR21A Chương trình truyền hình
PR32A Tổ chức SX Ch.Trình Video
TA231 Anh văn 7
HKII (2016 - 2017) PR037 Thi Tốt Nghiệp
TT51A T.Tập PR&Báo chí TruyềnThông 2
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

Tin khác