Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Công nghệ sinh học

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Công nghệ Sinh học, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K21S HKI (2017 - 2018) MT007 Di Truyền
NNS1A Anh Văn Chuyên Ngành Sinh Học1
SH001 Công Nghệ Vi Sinh ứng Dụng
SH017 Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm
SH022 Công Nghệ Sinh Học Động Vật
SH18A Công Nghệ Sinh Học Thực Vật
TH96A ứng dụng Tin học trong Sinh học 1
TT048 Thực Hành Quá Trình ThiếtBị CN
TT11A Thực Hành Kỹ Thuật Vi Sinh
K20S HKI (2017 - 2018) Q201A Nhập Môn Quản Trị Học
SH010 Độc Chất Học Sinh Học
SH019 P.Pháp Sinh Học Xử Lý M.Trường
SH026 Thương Mại Hóa Sản Phẩm
SH028 Quản lý chất lượng
SH09A Kỹ Thuật Bảo Quản Lạnh
TA231 Anh văn 7
TN039 Các P.Pháp Hóa Sinh Hiện Đại
TT003 Thực Hành Kỹ Thuật Trồng Nấm
TT024 Thực Hành C.nghệ sau thu hoạch
TT049 Thực Hành Kỹ Thuật Di Truyền
TT054 Thực tập chuyên ngành cuối khóa

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Công nghệ Sinh học, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22S HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DHH0010 Hóa học đại cương
DSH0010 Tế bào học
DSH0011 Thực hành tế bào học
DSH0020 Khoa học trái đất
DSH0030 Nhập môn công nghệ sinh học
DSH0040 Tiến hóa và đa dạng sinh học
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTN0010 Đại số tuyến tính
DVL0010 Vật lý đại cương 1
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DHH0011 Thực hành hóa đại cương
DHH0030 Hóa hữu cơ
DHH0040 Hóa phân tích
DPL0010 Pháp luật đại cương
DSH0060 Hóa sinh học
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTN0042 Giải tích (SH)
DVL0021 Vật lý đại cương 2
K21S HKI (2016 - 2017) SH023 Nguyên Liệu CN S.Học Thực Phẩm
SH034 Vi sinh vật học
SH107 Sinh Học Chức Năng Động Vật
SH108 Sinh Học Chức Năng Thực Vật
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
TN204 Lý Thuyết Xác Suất và TK Toán
TT013 Thực Hành Hóa Phân Tích
TT050 Thực hành Hóa Hữu Cơ
TT05A Thực Hành Hóa Sinh
VL108 Thực Hành Vật lý đại cương
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) SH002 Quá Trình Và T.Bị CN Sinh Học1
SH003 Kỹ Thuật Nhân Giống Cây Trồng
SH014 Sinh Học Phân Tử
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
TN036 Kỹ Thuật Vi Sinh
TN038 Enzym học
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
TT017 Thực Hành Vi Sinh Vật Học
TT037 Thực Hành SH Chức Năng ĐộngVật
TT038 Thực Hành SH Chức Năng ThựcVật
K20S HKI (2016 - 2017) HN323 Vẽ Kỹ Thuật
MT007 Di Truyền
NNS1A Anh Văn Chuyên Ngành Sinh Học1
SH001 Công Nghệ Vi Sinh ứng Dụng
SH017 Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm
SH022 Công Nghệ Sinh Học Động Vật
SH18A Công Nghệ Sinh Học Thực Vật
TH96A ứng dụng Tin học trong Sinh học 1
TT048 Thực Hành Quá Trình ThiếtBị CN
TT11A Thực Hành Kỹ Thuật Vi Sinh
HKII (2016 - 2017) NNS3A Anh Văn Chuyên Ngành Sinh Học2
SH011 Chăn Nuôi Thú Y Đại Cương
SH012 Trồng Trọt Đại Cương
SH020 Kỹ Thuật Trồng Nấm
SH13A Kỹ Thuật Di Truyền
TH96B ứng dụng Tin học trong Sinh học 2
TN69A Công Nghệ Sau Thu Hoạch
TT019 Thực Hành CN Sinh Học Động Vật
TT026 Thực Hành CN Sinh Học Thực Vật
TT028 Thực Hành Vi Sinh ứng Dụng
TT046 Thực Hành Di Truyền Học
TT27A Thực Hành Kiểm Tra CL Sản Phẩm
K19S HKI (2016 - 2017) Q201A Nhập Môn Quản Trị Học
SH010 Độc Chất Học Sinh Học
SH019 P.Pháp Sinh Học Xử Lý M.Trường
SH026 Thương Mại Hóa Sản Phẩm
SH028 Quản lý chất lượng
SH09A Kỹ Thuật Bảo Quản Lạnh
TA231 Anh văn 7
TN039 Các P.Pháp Hóa Sinh Hiện Đại
TT003 Thực Hành Kỹ Thuật Trồng Nấm
TT024 Thực Hành C.nghệ sau thu hoạch
TT049 Thực Hành Kỹ Thuật Di Truyền
TT054 Thực tập chuyênngành cuối khóa
HKII (2016 - 2017) LVSH2 Khóa Luận Tốt Nghiệp
SH035 Thi Tốt Nghiệp
SH16B Thực tập tốt nghiệp-Sinh học
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

 


Tin khác