Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, học kỳ I, năm học 2017-2018 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23M HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DHH0011 Thực hành hóa đại cương
DHH0013 Hóa học đại cương
DMT0010 Nhập môn môi trường
DMT0060 Sinh thái môi trường
DMT0070 Vi sinh môi trường
DTN0012 Đại số
DVL0010 Vật lý đại cương 1
K22M HKI (2017 - 2018) DCT0030 Tư tưởng Hồ Chí Minh
DMT0031 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 2
DMT0050 Quá trình thủy lực trong CN môi trường
DMT0060 Sinh thái môi trường
DMT0070 Vi sinh môi trường
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTN0070 Lý thuyết xác suất và thống kê toán
K21M HKI (2017 - 2018) KT57A Kinh Tế Môi Trường
MT003 Hệ Thống Cấp Thoát Nước Trong Nhà
MT018 Đồ án Công Nghệ Xử Lý Nước Cấp
MT040 Bài TL HT CấpThoátNước Trg Nhà
MT13A Mạng Lưới Cấp Nước
MT17A Bài Tập Lớn Mạng Lưới Nước Cấp
MT48A An toàn lao động&Vệ sinh công nghiệp
NNM1A Anh văn 5 (MT)
TN085 Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
TN44A Công Nghệ Xử Lý Nước Cấp
TN63A Công Nghệ Sạch
K20M HKI (2017 - 2018) MT001 Quản Lý Chất Thải Rắn
MT003 Hệ Thống Cấp Thoát Nước Trong Nhà
MT040 Bài TL HT CấpThoátNước Trg Nhà
MT046 Ô Nhiễm M.tr Đất&C.Nghệ xử lý
MT048 An Toàn Lao Động
MT14A Đồ án Quản Lý Chất Thải Rắn
NNM8A Anh văn 7 (MT)

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, năm học 2016-2017 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22M HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DHH0010 Hóa học đại cương
DHH0011 Thực hành hóa đại cương
DMT0010 Nhập môn môi trường
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTN0030 Toán cao cấp 1(MT)
DVL0011 Vật lý đại cương 1
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DHH0020 Hóa học đại cương 2
DMT0030 Hình họa-Vẽ kỹ thuật 1
DMT0040 Cơ sở hóa môi trường
DSH0050 Sinh học đại cương
DSH0051 Thực hành sinh học đại cương
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTH0011 Tin học cơ bản và ứng dụng
DTN0031 Toán cao cấp 2(MT)
DVL0020 Vật lý đại cương 2
K21M HKI (2016 - 2017) MT030 Hóa Môi Trường
MT035 Đồ án Trạm Bơm&Công Trình Thu
MT038 Bài Tập Lớn H.Họa-Vẽ Kỹ Thuật2
MT24A Hình Họa - Vẽ Kỹ Thuật 2
MT34A Trạm Bơm & Công Trình Thu
PL101 Pháp Luật Đại Cương
TA238 Anh văn 3 (khối KT-CN)
TN205 Lý Thuyết Xác Suất và TK Toán
TT08A Thực Hành Hóa Môi Trường
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) MT011 Cơ Sở Công Nghệ Môi Trường
MT09A Chính Sách Môi Trường
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
TN059 Sinh Thái Môi Trường
TN42A Ô Nhiễm Không Khí & Tiếng ồn
TN45A Vi Sinh Môi Trường
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
TT007 Thực Hành Vi Sinh Môi Trường
TT025 Thực Tập Kiểm Soát ô Nhiễm KK
TT035 Thực Tập Cơ Sở CN Môi Trường
K20M HKI (2016 - 2017) KT57A Kinh Tế Môi Trường
MT016 Hệ Thống Thông Tin Môi Trường
MT018 Đồ án Công Nghệ Xử Lý Nước Cấp
MT08A Phân Tích Hệ Thống
MT13A Mạng Lưới Cấp Nước
MT17A Bài Tập Lớn Mạng Lưới Nước Cấp
MT49A Phương Pháp Thể Hiện Bản Vẽ
NNM1A Anh văn 5 (MT)
TN085 Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
TN44A Công Nghệ Xử Lý Nước Cấp
HKII (2016 - 2017) MT004 Đánh Giá Tác Động Môi Trường
MT032 Quản Lý Chất Thải Nguy Hại
MT20A Đồ án Mạng Lưới Thoát Nước
MT21A Đồ án Công Nghệ Xử Lý NướcThải
MT47A Quản Lý M.Tr Đô Thị & C.Nghiệp
NNM3A Anh văn 6 (MT)
TN064 Mạng Lưới Thoát Nước
TN084 Sức Khỏe Cộng Đồng&Vệ Sinh MT
TN62A Công Nghệ Xử Lý Nước Thải
TN63A Công Nghệ Sạch
K19M HKI (2016 - 2017) MT001 Quản Lý Chất Thải Rắn
MT003 Hệ Thống Cấp Thoát Nước Trong Nhà
MT016 Hệ Thống Thông Tin Môi Trường
MT032 Quản Lý Chất Thải Nguy Hại
MT040 Bài TL HT CấpThoátNước Trg Nhà
MT046 Ô Nhiễm M.tr Đất&C.Nghệ xử lý
MT048 An Toàn Lao Động
MT049 Phương Pháp Thể Hiện Bản Vẽ
MT14A Đồ án Quản Lý Chất Thải Rắn
TA231 Anh văn 7
HKII (2016 - 2017) LVMT2 Đồ án Tốt Nghiệp
MT12A Thực Tập Tốt Nghiệp-Môi Trường
XH61A Tốt Nghiệp LL Chính Trị-TT.HCM

Tin khác