Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng, học kỳ I, năm học 2017-2018

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23X HKI (2017 - 2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DHH0013 Hóa học đại cương
DMT0020 Môi trường và con người
DTH0012 Tin học đại cương
DTN0012 Đại số
DVL0010 Vật lý đại cương 1
K22X HKI (2017 - 2018) DCT0030 Tư tưởng Hồ Chí Minh
DPL0010 Pháp luật đại cương
DTA0030 Anh văn 3
DTA0040 Anh văn 4
DTN0091 Giải tích 2
DVL0030 Thực hành vật lý đại cương
DXD0020 Hình họa
DXD0030 Sức bền vật liệu 1
DXD0040 Vật liệu xây dựng
K21X HKI (2017 - 2018) AR015 Địa Chất Công Trình
AR01D Cấu Tạo Kiến Trúc 1
AR023 Nguyên Lý Kiến Trúc
TH05A Auto Cad
TN086 Cơ Học Đất
TT022 Thí Nghiệm Cơ Học Đất
TT21A Thực Tập Địa Chất Công Trình
XD001 Cơ Học Kết Cấu 1
XD02A Đồ án Nguyên Lý Kiến Trúc
K20X HKI (2017 - 2018) NNUD5 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng
XD003 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 2
XD004 Đồ án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép
XD005 Kết Cấu Thép 2
XD006 Đồ án Kết Cấu Thép
XD008 Kỹ Thuật Thi Công 1
XD009 Kinh Tế Xây Dựng
XD17B Tin Học ứng Dụng Micro-Feap
XH031 Luật Xây Dựng

 

Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng, năm học 2016-2017

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K22X HKI (2016 - 2017) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DHH0012 Hóa học đại cương
DMT0020 Môi trường và con người
DTA0010 Anh văn 1
DTA0020 Anh văn 2
DTH0010 Tin học đại cương
DTN0012 Đại số
DVL0011 Vật lý đại cương 1
HKII (2016 - 2017) DCT0011 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 2
DHH0011 Thực hành hóa đại cương
DTA0020 Anh văn 2
DTA0030 Anh văn 3
DTN0040 Giải tích 1
DVL0020 Vật lý đại cương 2
DXD0010 Cơ học cơ sở
K21X HKI (2016 - 2017) AR004 Sức Bền Vật Liệu 1
AR03A Hình Họa (XD HK 2_2)
AR03C Bài Tập Lớn Hình Họa
AR04A Bài Tập Lớn Sức Bền Vật Liệu 1
PL101 Pháp Luật Đại Cương
TA224 Anh văn 3 (khối KT-CN)
TN125 Giải Tích 2
TN204 Lý Thuyết Xác Suất và TK Toán
VL107 Thực Hành Vật Lý Đại Cương
XH059 Tư Tưởng Hồ Chí Minh
HKII (2016 - 2017) AR013 Vật Liệu Xây Dựng X(1)
AR014 Sức Bền Vật Liệu 2
AR04B Thực Hành Sức Bền Vật Liệu 1
AR06A Trắc Địa
AR06B Thực Hành Trắc Địa
HN322 Vẽ Kỹ Thuật
TA225 Anh văn 4 (khối KT-CN)
TN009 Thủy Lực Đại Cương
TN03B Nhiệt Kỹ Thuật
TN066 Điện Kỹ Thuật
TR107 Đường lối CM của ĐCSVN
TT023 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng
K20X HKI (2016 - 2017) AR015 Địa Chất Công Trình
AR01D Cấu Tạo Kiến Trúc 1
AR023 Nguyên Lý Kiến Trúc
TH05B Auto CAD
TN086 Cơ Học Đất
TT022 Thí Nghiệm Cơ Học Đất
TT21A Thực Tập Địa Chất Công Trình
XD001 Cơ Học Kết Cấu 1
XD02A Đồ án Nguyên Lý Kiến Trúc
HKII (2016 - 2017) AR01C Cấu Tạo Kiến Trúc 2
AR021 Nền Móng
AR022 Kết Cấu Thép 1
AR024 Đồ án Nền Móng
AR22A Bài Tập Lớn Kết Cấu Thép
TN072 Cấp Thoát Nước
TN075 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 1
TN082 Máy Xây Dựng
XD011 Đồ án Cấu Tạo Kiến Trúc
XD021 Cơ Học Kết Cấu 2
XD24A BTL Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép
K19X HKI (2016 - 2017) NNUD5 Anh Văn Chuyên Ngành Xây Dựng
XD003 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 2
XD004 Đồ án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép
XD005 Kết Cấu Thép 2
XD006 Đồ án Kết Cấu Thép
XD008 Kỹ Thuật Thi Công 1
XD009 Kinh Tế Xây Dựng
XD17B Tin Học ứng Dụng Micro-Feap
XH031 Luật Xây Dựng
HKII (2016 - 2017) XD013 Đồ án Kỹ Thuật Thi Công
XD018 Đồ án Tổng Hợp
XD12A Kỹ Thuật Thi Công 2
XD14A Tổ Chức Thi Công
XD14B Đồ án Tổ Chức Thi Công
XD16B Chuyên Đề KC Bê Tông Cốt Thép
XD27A Chuyên Đề Nền Móng
K18X HKI (2016 - 2017) LVXD1 Đồ án Tốt Nghiệp
XD028 Thực Tập Tốt Nghiệp - Xây Dựng

Tin khác