Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Nhật Bản học

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Nhật Bản học, học kỳ I, năm học 2017-2018

 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23DP-N HKI (2017-2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DVH0070 Dẫn luận ngôn ngữ
DMT0020 Môi trường và con người
DTJ0060 Nói tiếng Nhật 1
DTJ0070 Nghe tiếng Nhật 1
DTJ0080 Đọc tiếng Nhật 1
DTJ0090 Ngữ pháp tiếng Nhật 1

 

 


Tin khác