Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Hàn Quốc học

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Chuyên ngành Hàn Quốc học, học kỳ I, năm học 2017-2018

 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23DP HKI (2017-2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DMT0020 Môi trường và con người
DVH0070 Dẫn luận ngôn ngữ
DTK0020 Nói tiếng Hàn 1
DTK0030 Nghe tiếng Hàn 1
DTK0040 Đọc tiếng Hàn 1
DTK0050 Viết tiếng Hàn 1

 


Tin khác