Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Luật Kinh tế

 Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Luật Kinh tế, học kỳ I, năm học 2017-2018

 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23L HKI (2017 - 2018) DLK0010 Lý luận về nhà nước và pháp luật
DTL0010 Tâm lý học đại cương
DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DXH0150 Logic học đại cương
DKT0010 Kinh tế vi mô
DLK0020 Luật hiến pháp