Tài liệu thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thanh nhạc

  Tài liệu Thư viện đáp ứng theo chương trình đào tạo - Ngành Thanh nhạc, học kỳ I, năm học 2017-2018

 

Khóa Niên khóa Mã môn học Tên môn học
K23TN HKI (2017-2018) DCT0010 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lê 1
DNH0010 Ký xướng âm 1
DPL0010 Pháp luật đại cương
DNH0020 Thanh nhạc 1
DMT0020 Môi trường và con người
DTA0012 Anh văn 1
DTH0012 Tin học đại cương

 

 


Tin khác