Tài liệu CD-ROM

Trong thời đại số, sách tồn tại trong nhiều hình hài hơn là tài liệu giấy, đến với người đọc bằng những con đường khác nhau ngoài phòng đọc thư viện. Tại Thư viện Văn Lang, tài liệu CD-ROM cùng với tài liệu giấy và tài liệu điện tử làm nên kho tài liệu chung.

Bạn đọc có thể tra cứu tài liệu CD-ROM kèm sách tại Thư viện Văn Lang theo danh mục dưới đây.

Xem danh mục chi tiết