Tài liệu số hóa

Thư viện Văn Lang hiện có hơn 600 tài liệu số, lưu tại website Thư viện số. Tài liệu trên trang Thư viện số Văn Lang được chia thành 8 bộ sưu tập:

Bài báo khoa học của GV ĐH Văn Lang

Đề tài nghiên cứu khoa học

Luận án tiến sĩ

Luận văn thạc sĩ

Sách

Tạp chí

Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang

Bạn đăng nhập vào trang Thư viện số bằng email Văn Lang và mật khẩu do Trường cung cấp, để tìm kiếm, xem thông tin biên mục và mục lục của tài liệu, yêu cầu tải file tài liệu số.