Tài liệu điện tử

Thư viện Văn Lang hiện có hơn 600 tài liệu điện tử, lưu tại website www.thuvienso.vanlanguni.edu.vn. Tài liệu điện tử của Thư viện Văn Lang được chia thành 9 bộ sưu tập. Bạn có thể click vào liên kết nhanh dưới đây để xem danh sách của các bộ sưu tập (cập nhật đến tháng 9/2017).

Bài báo khoa học của GV ĐH Văn Lang

Đề tài nghiên cứu khoa học

Luận án tiến sĩ

Luận văn thạc sĩ

Sách

Tạp chí

Tạp chí khoa học ĐH Văn Lang

Video

Bạn đăng nhập vào trang lưu trữ tài liệu điện tử bằng email Văn Lang và mật khẩu do Trường cung cấp, để tìm kiếm, xem thông tin biên mục và mục lục của tài liệu, yêu cầu tải file tài liệu điện tử.