Hotline 028 71099217 - 3220

Dịch vụ dành cho đối tượng cần phục vụ đặc biệt

Các đối tượng cần phục vụ đặc biệt là các người bị hạn chế vận động do bẩm sinh, tai nạn, hoặc vì một số lý do mà bị hạn chế khả năng khai thác thư viện của VLU. Các đối tượng này có thể là người học, người giảng dạy, nghiên cứu hoặc laàm việc tại VLU. Chính sách dịch vụ sẽ tương ứng với các nhóm đối tượng sử dụng Thư viện cụ thể.

Ngoài ra, trong một số ngữ cảnh đặc biệt, sẽ được hỗ trợ thêm các dịch vụ sau đây:

  • Chính sách mượn tài liệu thư viện cho trường hợp đặc biệt
  • Chỉ dẫn lối vào Thư viện thuận tiện
  • Chính sách truy cập tài liệu số ngoài giới hạn