Hotline 028 71099217 - 3220

Bộ hướng dẫn nghiên cứu

Bộ hướng dẫn nghiên cứu là một tập hợp các hướng dẫn cho toàn bộ quy trình làm nghiên cứu và xuất bản học thuật, bao gồm từ giai đoạn tìm kiếm và hình thành ý tưởng nghiên cứu, xây dựng đề cương và viết nội dung, thu thập và trình bày dữ liệu nghiên cứu, lựa chọn Tạp chí xuất bản,... cho đến giai đoạn hậu xuất bản.

 

CÁC HỆ THỐNG CHỈ MỤC ẤN PHẨM KHOA HỌC CÁC CHỈ SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC
KỸ NĂNG TẠO RA SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU  KỸ NĂNG CÔNG BỐ KHOA HỌC
 

 

 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH  CÁC TIỆN ÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC