Hotline 028 71099217 - 3320

Lưu chiểu khóa luận, đồ án tốt nghiệp:"Còn chút gì để nhớ"

LƯU CHIỂU KHÓA LUẬN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: “CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ”

(Thư viện Văn Lang – ngày 18/5/2018) Từ năm học 2017 – 2018, Thư viện sẽ là nơi tiếp nhận lưu chiểu khóa luận, đồ án tốt nghiệp của sinh viên năm cuối.

 Tại Trường Đại học Văn Lang, sinh viên thực hiện khóa luận, đồ án tốt nghiệp vào học kỳ cuối. Với sinh viên các khoa Kiến trúc, Xây dựng, Kỹ thuật, Mỹ thuật Công nghiệp, Môi trường & Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin thì đồ án tốt nghiệp được bảo vệ thành công trước Hội đồng chấm đồ án là điều kiện quan trọng để xét, công nhận hoàn thành chương trình đào tạo. Với sinh viên các khoa khác, những bạn đạt kết quả học tập tốt nhất khóa sẽ được chọn thực hiện khóa luận tốt nghiệp, thay cho bài thi tốt nghiệp. Khóa luận, đồ án tốt nghiệp, do vậy, là công trình nghiên cứu khoa học chứa đựng nhiều tâm sức, kỳ vọng của các bạn sinh viên sau quá trình tích lũy kiến thức từ giảng đường đại học.

Vì được gửi gắm nhiều “tâm tư” như vậy, nên khóa luận, đồ án tốt nghiệp thường có dung lượng tương đối lớn, nhằm trình bày và giải quyết một vấn đề chuyên môn cụ thể. Độ dày của khóa luận, thuyết minh đồ án hay tập bản vẽ thể hiện phần nào độ sâu của tri thức và mức độ đầu tư của sinh viên. Thành quả từ nhiều tháng ròng rã của sinh viên sau khi được trình bày, bảo vệ thành công trước Hội đồng chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp, được tiến hành chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng, sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện, trở thành nguồn tài liệu tham khảo quý báu dành cho các thế hệ sinh viên tiếp nối và trở thành một phần kỷ vật các bạn có thể tìm đến khi muốn nhắc nhớ về quãng đời sinh viên của mình.

 

 Tháng Tư, tháng Năm là “mùa cao điểm” bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp tại Trường Đại học Văn Lang.
Ảnh: Sinh viên ngành Xây dựng bảo vệ đồ án tốt nghiệp, tháng 5/2016.

 

Mỗi khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp đều được lưu trữ tại Thư viện dưới dạng tài liệu giấy, sinh viên có thể mượn đọc tại chỗ tại phòng đọc; và dưới dạng ebook, sinh viên có thể yêu cầu tải một phần tài liệu từ Thư viện điện tử Văn Lang (http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn). Hiện nay, Thư viện đã tiếp nhận 85 bản thuyết minh đồ án tốt nghiệp của khoa Kỹ thuật, khoa Xây dựng và tiến hành xử lý nghiệp vụ để lưu hành tài liệu phục vụ bạn đọc. Xem danh sách khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp đã cập nhật lên Thư viện điện tử tại đây.

Sau ngày tốt nghiệp, dấu ấn của mỗi sinh viên tại Văn Lang không dừng lại ở một cái tên trong danh sách cựu sinh viên. Khóa luận, đồ án tốt nghiệp của bạn được Thư viện lưu giữ, như một phần hữu hình của quá trình nỗ lực trong bốn năm, bốn năm rưỡi, năm năm trên giảng đường. Đó là một trong những cách thể hiện sự công nhận, sự trân trọng của Văn Lang đối với sinh viên của mình.

 

 

QUY TRÌNH NỘP LƯU CHIỂU KHÓA LUẬN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 

1. Khoa quản lý ngành đào tạo lập danh sách sinh viên nộp khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp, đề tài

nghiên cứu khoa học sinh viên; phòng Đào tạo Sau đại học lập danh sách học viên cao học nộp luận văn

thạc sĩ; phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu khoa học lập danh sách nhóm/cá nhân cán bộ, giảng viên,

nhân viên nộp đề tài nghiên cứu khoa học và gửi danh sách này đến Thư viện bằng email hoặc công văn.

2. Khoa quản lý ngành đào tạo kiểm soát nội dung sửa chữa khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp, đề tài

nghiên cứu khoa học sinh viên nộp lưu chiểu; phòng Đào tạo Sau đại học liên hệ với Hội đồng chấm luận văn

để theo dõi, đảm bảo nội dung sửa chữa luận văn học viên cao học nộp lưu chiểu; phòng Hợp tác Quốc tế và

Nghiên cứu khoa học liên hệ với Hội đồng nghiệm thu đề tài để theo dõi, đảm bảo nội dung sửa chữa đề tài

nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên, nhân viên nộp lưu chiểu.

3. Khoa, phòng Đào tạo Sau đại học, phòng Hợp tác Quốc tế và Nghiên cứu khoa học hướng dẫn  sinh viên,

học viên cao học, cán bộ, giảng viên, nhân viên liên hệ Thư viện để khai nộp và nộp lưu chiểu tài liệu.

4. Thư viện tiếp nhận tài liệu nộp lưu chiểu và cấp giấy xác nhận hoàn tất thủ tục nộp lưu chiểu cho cán bộ,

giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên cao học; biên mục; đưa vào lưu hành tài liệu để phục vụ bạn đọc.

Trích Quy định nộp lưu chiểu luận văn, khóa luận, thuyết minh đồ án tốt nghiệp,

đề tài nghiên cứu khoa học, xuất bản phẩm, ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHVL,

ngày 02/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang